A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (XI. 23.) önkormányzati Rendelete
A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján, továbbá,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában és 42. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,
a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról szóló 1426/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat értelmében,
a Belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázati kiírásában foglalt szabályozási kötelezettségének eleget téve a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

A támogatásra vonatkozó általános szabályok
1. A rendelet célja, hatálya
1. §

(1) A Belügyminiszter települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására vonatkozó pályázati kiírása alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Szakoly Község Önkormányzata számára.
(2) E rendelet célja, hogy a Szakoly településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultságuk alapján, tekintettel a törvényi és a belügyminiszteri pályázati felhatalmazásra, meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit és az igénylés, odaítélés menetét.
(3) E rendelet hatálya kiterjed a Szakoly község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött lakosokra.
(4) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

2. A támogatás feltételei
2. §

(1) A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránt kérelmet nyújthat be, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át és az elbírálás során előnyt élvez, aki
a) az Szt. szerinti:
aa) aktív korúak ellátására (azaz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra), vagy
ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy
ac) települési támogatásban – rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás – részesült 2016. évben.
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
c) jövedelemmel nem rendelkező egyedülélő.
d) esetében a Szakoly Alapszolgáltatási Központ családsegítőjének környezettanulmánnyal alátámasztott jelzése alapján kihűlés vagy fagyhalál veszélye áll fenn, vagy fenyegeti.
(2) Támogatási kérelmet nyújthat be továbbá azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át.
(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.
(4) A tűzifa támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a 2. § (1) bekezdésében foglalt minél több feltétel megléte, majd a háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme.
(5) Háztartásonként maximum 5 m3 tűzifa állapítható meg támogatásként.

3. §

(1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett.
b) azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) A támogatási kérelem elutasítandó, ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított, a központi költségvetésből Szakoly Község Önkormányzatának nyújtott pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.
(3) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.
(4) A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

3. A támogatás igénylésének menete
4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.
(2) A támogatási kérelmeket 2016. december 14. napjáig lehet a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) benyújtani, és a beérkezés napja az a nap, amikor a kérelem a Szakolyi Polgármesteri Hivatalhoz beérkezik.
(3) A támogatási kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2016. december 16. napjáig dönt.
(4) A 2. § (2) bekezdésében igénybenyújtásra jogosultak részére a képviselő-testület csak abban az esetben állapíthat meg támogatást, ha a 2. § (1) bekezdésében jogosulttá válók igénye nem haladja meg az önkormányzat rendelkezésére álló támogatási keretösszeget.
(5) A képviselő-testület a polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiosztásáról 2016. december 31. napjáig.
(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. Záró rendelkezések
5. §

Ez a rendelet 2016. november 24. napján lép hatályba és 2017. február 16. napján hatályát veszti.

Megosztás