Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése

A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján a GINOP-6.1.1-15 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” című kiemelt projekt (továbbiakban: projekt) keretében véglegesítésre került a projekt Tervezési Felhívása, a projekt éves fejlesztési keretének (a továbbiakban: ÉFK) módosítása jelenleg is folyamatban van. A felhívás várható megjelenése 2015. augusztus vége, a projekt indítása a tervek szerint 2015. december – 2016. január, a várható megvalósulása 2016. január és 2018. december 31. közötti időszak.

A projekt célja, hogy ösztönözze az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerő-piacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel nem rendelkező felnőtt lakosság kiemelten a közfoglalkoztatottak részvételét az oktatásban, képzésben és lehetőséget biztosítson számukra a munkaerő-piaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, kompetenciák megszerzésére. A projekt célcsoportja a kevésbé fejlett régiókban (Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi, Közép-dunántúli, Nyugat-dunántúli, Dél-dunántúli) magyarországi lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, tankötelezettségüket teljesített, elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzetséggel rendelkező munkavállalási korú felnőtt személyek, akik közfoglalkoztatási jogviszonyban vagy munkaviszonyban állnak.

A projektbe bevonható, aki
– elsősorban alacsony iskolai végzettségű, legfeljebb befejezett általános iskolai végzettséggel rendelkezik,
– az előző pontban meghatározott képesítésnél magasabb szakképesítéssel rendelkezik, figyelembe véve a programba lépéskor legfeljebb alapfokú (ISCED 1 – alapfokú oktatás, általános iskola alsó tagozat) vagy alsó középfokú (ISCED 2– alapfokú oktatás, általános iskola felső tagozat) végzettséggel rendelkező résztvevők száma indikátorok célértékének teljesülését;
– hazai költségvetés vagy uniós forrás terhére támogatott alapkompetencia fejlesztését célzó, kompetencia megszerzésére irányuló, felzárkóztató, egyéb szakmai képzésre, egyéb képzésre és hatósági képesítés megszerzésére irányuló támogatott képzésen korábban részt vett,
– OKJ-s képzésben már részt vett és a képesítés megszerzése óta legalább 1 év eltelt, és
– a megszerzett szakképesítéséhez kapcsolódó részszakképesítést, ráépülést kíván szerezni,
– esetében a korábban megszerzett részszakképesítésre épülő, a teljes szakképesítéshez vezető követelménymodul(ok) teljesítése indokolt.

A bevonás során előnyben kell részesíteni
– azon személyeket, akik még nem részesültek korábban hazai költségvetés vagy uniós forrás terhére megvalósuló projektben képzési támogatásban vagy nem rendelkeznek szakképesítéssel;
– a roma nemzetiségű, vagy fogyatékkal élő, vagy megváltozott munkaképességű személyeket;
– a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében szereplő kedvezményezett járások, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében, valamint a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott települések lakóit.

Képzésbe nem vonható be, aki
– a jelen felhívás keretében megvalósuló képzéssel párhuzamosan részt vesz hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló képzésben, kivéve a GINOP-6.1.2 és a GINOP-6.1.3 kiemelt projektek képzéseit.

Egyéb elvárások
– amennyiben a célcsoporttag a Közép-magyarországi régió területén rendelkezik lakcímmel, azonban életvitelszerűen a hat kevésbé fejlett, fentebb felsorolt régiók valamelyikében él, azaz lakcímkártyával igazolt, bejelentett tartózkodási helye valamely kevésbé fejlett régióban található, úgy a programba bevonható;
– a GINOP 6.1.1 kiemelt projekttel részben átfedő célcsoportot céloznak meg a GINOP-5.2.1-14 „Ifjúsági Garancia” és a GINOP-5.1.1 „Út a munkaerő-piacra”, komplex munkaerő-piaci eszköztárat működtető kiemelt projektek, amelyekben a célcsoport egyéb támogatásban és szolgáltatásban részesülhet. A jelen tájékoztató alapján tervezett országos közfoglalkoztatási programok keretében megvalósuló képzésekbe elsősorban azon személyek bevonása indokolt, akiknek foglalkoztathatóságát kifejezetten csak a képzési programban való részvétel segíti elő;
– a 25 év alatti célcsoporttag akkor vonható be a jelen felhívás keretében megvalósuló képzési programba a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia program helyett, ha az egyén kéri (dokumentáltan) a közfoglalkoztatási jogviszonyba való közvetítését.

A kiemelt projekt keretében az alábbi kimenetek lehetségesek:
a) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerinti állam által elismert szakképesítés (Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés)
b) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1.§ (2) b) pontja szerinti támogatott egyéb szakmai képzés elvégzése,
c) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 1.§ (2) d) pontja szerinti támogatott egyéb képzés elvégzése,
d) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 2. § 16. pontja alapján hatósági jellegű képzés elvégzése (hatósági jellegű képzés: jogszabályban szabályozott tartalmú és célú olyan, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be, vagy tevékenység, munkakör a képzést megelőző szakmai szinthez képest magasabb követelményeknek megfelelően folytatható, tölthető be, vagy a dokumentum a képzésben részt vevő számára a képzést megelőző állapothoz képest többletjogosultságot biztosít jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör végzésével, betöltésével összefüggésben)

A Belügyminisztérium megkezdte a projekt előkészítését, melynek keretében a Kormányhivatalokkal, mint a projektet megvalósító konzorciumi tagokkal közösen kerülnek felmérésre a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzési programok, szakirányok a forrás allokálás céljából. A tervezés a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt célcsoportra irányul, ennek megfelelően a képzések indítása, helyszíne és intenzitása a közfoglalkoztatási programokhoz tervezhető. A képzési létszámnál figyelembe kell venni az egyes képzési csoportok optimális létszámmal (15-20 fő) történő működtetésére vonatkozó szempontot.

A képzési igények, szakirányok tervezésekor elsősorban a nyílt munkaerő-piaci (helyi és országos), az érintett helyi Kamarák, civil szervezetek, a jövőbeni lehetséges közfoglalkoztatói igényeket, illetve a bevonandó célcsoport adottságait is javasolt figyelembe venni.

képzési szakirányok

Megosztás