Falugazdász hírei

Földhasználati nyilvántartatás változások
A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése: A termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára.
A földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie a földhivatal felé. Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek.  Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót /személyi szám/  és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes. Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Az ingatlanügyi hatóság földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld (kivéve az erdőművelési ágú területek) használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. (Hatályon kívül helyezésre került ugyanis az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.)

Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos változás
234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet által módosított mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet révén
– a 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak.
– a 2009. január 1. után és jelen módosító rendelet hatályba lépése előtt kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak.
A Módosító rendelet hatálybalépését követően kiadott igazolványok három évig hatályosak, érvényesítésük történhet 1,2 vagy 3 évre. (A módosítás 2013. január 1-jén lépett hatályba.)
A kiállítás évére vonatkozó értékesítési betétlap az adóév első napjától hatályos, ha a falugazdász az adóév március 20. napjáig adja ki, a kiállítás napjától kezdődően hatályos, ha azt az adóév március 20. napját követően. A kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik.  

Az igazolvány kiadásának ügyintézési határideje nyolc nap.
Az ügyintézést a lakóhely szerinti illetékes járási hivatal falugazdásza végzi.
Az ügyintézéshez szükséges adatnyilvántartó lapok a falugazdásztól átvehetők.
A rugalmas és gyors ügyintézés érdekében kérjük pontosan kitöltött nyomtatványokkal keressenek bennünket, valamint hozzák magukkal személyes okmányaikat (személyi igazolvány, adókártya)!

Az új igazolvány kiállításának díja (igazolvány + betétlap): 2.000,-Ft
Érvényesítés díja (betétlap): 1.000,-Ft
Igazolvány cseréje, pótlása (csak az igazolvány): 1.000.-Ft
3 évre kért igazolvány díja (igazolvány + 3 db betétlap): 4.000,-Ft
Igazolvány visszaadása, bevonás: díjmentes

MVH-s regisztráció módosítása
Az MVH eljárási törvény 29 § (1) bekezdésének előírása alapján az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, köteles az ügyfél az MVH-t értesíteni. Az esetlegesen megváltozott őstermelői igazolvány számának bejelentése ennek értelmében KÖTELEZŐ!

A mezőgazdaságban felhasznált üzemanyag 2013. évi támogatási rendszerének változásai:

1.A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés érvényesítésére, illetőleg a szőlő-és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatás érvényesítésére vonatkozó eljárások egy kérelemben történő előterjesztés lehetőségének biztosítása érdekében a Vidékfejlesztési miniszter 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelete a Magyar Közlöny 2012. évi 113. számában megjelent. Mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés egyszerűsítésének lényeges elemei:

a) A falugazdászok által végzett, a munkaműveletek elvégzésére vonatkozó előzetes igazolás kiadás megszűnik.

b) A munkaműveletek elvégzéséről és a földterület jogszerű használatáról, a vonatkozó számlák adattartalmáról a mezőgazdasági termelő a jövedéki adó-visszaigényléséről benyújtott bevallásában nyilatkozik.

c) A vámhatóság az igényjogosultságot, kockázatelemzési és ellenőrzési tevékenysége keretében fogja vizsgálni és az ellenőrzésre kiválasztott visszaigénylő esetén a munkaművelet elvégzése tekintetében. A földhasználatot a vámhatóság ellenőrizheti a Földhivatali/TakarNet / rendszerből.

e) A mezőgazdasági termelőnek 2013. január 1-jétől a papír alapon benyújtott bevallás esetén sem kell csatolni a gázolaj adózott voltát igazoló számlákat (2014. január 1-jét követően a mezőgazdasági termelők kizárólag elektronikus úton érvényesíthetik jövedékiadó-visszatérítési igényüket) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépibérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző öt éven belül kiállított számlával rendelkezzen.
Az új BEV_J04 nyomtatvány 2013. január 15-től a Nemzetiadó-és Vámhivatal honlapjáról letölthető. http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

3. A csekély összegű „de minimis” támogatási–a gyümölcsös, szőlő művelési ágban–kérelmet kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer a gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó éves bevallásban lehet benyújtani.

Kellemes Húsvéti , /fagy-hó -mentes/  Ünnepeket kívánok !

Kerezsiné Veres Judit
falugazdász

Megosztás