Felhívás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2014. (XII. 03.) önkormányzati rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránt kérelmet Szakoly községben lakóhellyel rendelkező lakosok nyújthatnak be és az elbírálás során előnyt élveznek azok, akik
a) a szociális törvény szerint:
– aktív korúak ellátására,
– időskorúak járadékára,
– lakásfenntartási támogatásra jogosultak, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a minél több jogosultsági feltétel megléte, majd a lakóingatlanban élő család egy főre eső jövedelme.

Támogatási kérelmet nyújthat be továbbá azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, azonban részére a képviselő-testület csak abban az esetben állapíthat meg támogatást, ha a fentiekben jogosulttá válók igénye nem haladja meg az önkormányzat rendelkezésére álló támogatási keretösszeget.

Nem jogosult tűzifa támogatásra az a személy, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, valamint akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető!

A támogatási kérelem elutasítandó, ha a 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított, a központi költségvetésből Szakoly Község Önkormányzatának nyújtott pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére.

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2014. december 31. napjáig lehet a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) benyújtani.

A támogatási kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2015. január 31-ig dönt. A döntést követő 5 munkanapon belül a képviselő-testület a polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

Kelt: Szakoly, 2014. december 03.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás