Felhívás!

A Nyíregyházi Törvényszék
8.Apk.2/2017/7. számú végzése az
adósságrendezés megindításának közzétételéről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a 2017. március 6. napján jogerőre emelkedett végzésével a Szakoly Község Önkormányzata (székhely: 4234 Szakoly, Rákóczi utca lO.), ellen az adósságrendezés megindítását elrendelte.

Az adósságrendezési eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. február 14. napja

Az adósságrendezés megindításának időpontja e végzés Cégközlönyben való megjelenésének napja:

2017. év március hó 30. napja.

A törvényszék által kijelölt pénzügyi gondnok: ÁZSIÓ Könyvszakértői, Gazdasági, Tanácsadói, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: HU 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 3/A. IV.)

A törvényszék felhívja az adósságrendezési eljárás alá vont helyi önkormányzat hitelezőit, hogy az adós önkormányzattal, vagy költségvetési szervével szembeni ismert vagy összegszerűségében ismeretlen, illetve összegszerűségében változó fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket az adósságrendezés megindítását elrendelő végzés közzétételétől számított
60 napon belül, 2017. év május hó 29. napjáig a pénzügyi gondnoknak a bizonyítékaik megjelölésével és csatolásával jelentsék be.

A fenti határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló 60 napos határidő elmulasztása esetén a hitelezők a fennálló (lejárt és le nem járt) követeléseiket azonnali beszedési megbízás benyújtása, végrehajtás és adósságrendezési eljárás kezdeményezése útján csak az adósságrendezési eljárás jogerős befejezését követő 2 év eltelte után érvényesíthetik.

A törvényszék által kijelölt pénzügyi gondnok cégjegyzék száma: Cg. 15-09-060370, adószáma: 10393941-2-15.

A kijelölt pénzügyi gondnok képviseletére kijelölt pénzügyi gondnok: Pekk Antal (an.: Baglé Borbála, születési ideje: 1962. 09. 27., adóazonosító jele: 8349672145) , értesítési címe: 4401
Nyíregyháza, Pf.: 54.

Az önkormányzat által elismert és esedékességet követő 60 napon belül ki nem fizetett követelések után az adósságrendezés megindításának időpontja utáni időszakra késedelmi kamat nem érvényesíthető. E követelések elévülésére a Ptk. 6:24. §-ában foglaltak az irányadók .

Szakoly, 2017. évi április hó 03.

Megosztás