Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a település lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
2015. szeptember 01-től három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!

Beiratkozás a Szakolyi Micimackó Óvodában
4234 Szakoly, Létai utca 18.
2016. május 02 – 2016. május 13.
08:00 – 16.00 óra között

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:
•     a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya),
•     a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya),
•     a gyermek TAJ kártyája,
•     a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•     a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolása, vagy az oltási könyve,
•     a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
•     az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok,
•     amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
•     nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolata.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az
intézmény vezetője, melyet írásban köteles a szülő felé megküldeni.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysertésnek minősül.

Szűcs Gabriella
Polgármester

Megosztás