Felhívás óvodai beiratkozásra

Értesítem a település lakosságát , hogy a nemzeti köznevelésről szóló 20 ll. évi CXC. törvény 2015. szeptember l-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztu s 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

2015. szeptember 01-től három éves kortól kötelező az óvodai nevelés!

Beiratkozás a Szakolyi Micimackó Óvodában 4234 Szakoly, Létai utca 18.

2017. május 02 – 2017. május 12.
08:00 – 16.00 óra között

Az óvodai beíratáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcím kártya),
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcím kártya),
– a gyermek TAJ kártyája,
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolása, vagy az oltási könyve ,
– a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok, szakértői vélemények,
– az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító körülményeket igazoló dokumentumok ,
– amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumok (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és aszülő vagy szülők nyilatkozata), valamint
– nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolata.

Az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába történő felvételt is.

A gyermekek felvételéről a beiratkozás utolsó határnapját követő 21 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője, melyet írásban kötelesa szülö felé megküldeni.

Az 5 éves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás