Felhívás szociális célú tűzifa támogatásról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete alapján a szociálisan rászoruló személyek részére természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa támogatást biztosít!

A szociális célú tűzifára való jogosultság megállapítása iránt kérelmet Szakoly községben lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött lakos nyújthat be és az elbírálás során előnyt élvez, aki
a) a szociális törvény szerint:
– aktív korúak ellátására (azaz egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásra), vagy
– időskorúak járadékára jogosult, vagy
– települési támogatásban – rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás, gyógyszertámogatás – részesült 2015. évben.
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
c) jövedelemmel nem rendelkező egyedül élő.

Támogatási kérelmet nyújthat be továbbá azon nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 57.000 Ft-ot, azonban részére a képviselő-testület csak abban az esetben állapíthat meg támogatást, ha a fentiekben jogosulttá válók igénye nem haladja meg az önkormányzat rendelkezésére álló támogatási keretösszeget.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától!
A támogatás megítélésénél az elsődleges szempont a minél több jogosultsági feltétel megléte, majd a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme.

Nem jogosult tűzifa támogatásra az a személy, aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett, valamint akinek ingatlana tűzifával egyáltalán nem fűthető!

A támogatási kérelem elutasítandó, ha a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által megállapított, a központi költségvetésből Szakoly Község Önkormányzatának nyújtott pénzügyi fedezet már nem ad lehetőséget a kérelem teljesítésére!

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmeket 2015. december 08-tól 2015. december 31-ig lehet a Szakoly Alapszolgáltatási Központban (4234 Szakoly, Bercsényi u. 2.) benyújtani.

A támogatási kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2016. január 31-ig dönt, és a polgármesteren keresztül gondoskodik a tűzifa kiosztásáról 2016. február 15-ig.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás