Nemzetiségi szavazókör kialakítása

Száma: 1654/2014.

Tárgy: Nemzetiségi szavazókör kialakítása

Határozat
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 77.§. (1) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva, Szakoly Község nemzetiségi szavazókörének számát, sorszámát, területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a következők szerint állapítom meg:
Nemzetiségi szavazókör száma: 1 db
Nemzetiségi szavazókör sorszáma: 800
Nemzetiségi szavazókör területe: megegyezik a település közigazgatási területével
Nemzetiségi szavazókör szavazóhelyiségének címe: 4234 Szakoly, Iskola utca 14.
(Szakolyi Arany János Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium)

Jelen határozatot a mai napon közzéteszem.
A közzététel módja:
Szakolyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a település honlapján (www.szakolv.hu) történő megjelenítés.
Írásos formában megtekinthető a Helyi Választási Irodánál – 4234 Szakoly Rákóczi u. 10. Jegyzői Iroda.

A határozat ellen, a határozat közzétételének időtartama alatt, jogszabálysértésre való hivatkozással bírósági felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Szakolyi Helyi Választási Iroda Vezetőjéhez, (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.). A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtása illetékmentes.
A közzététel időtartama: 2014. június hónap 26. napjától 2014. július hónap 10. napjáig.

A felülvizsgálati kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő, az a határidő utolsó napján 16.00 órakor jár le.

Indoklás
A Ve. 309.§.(1) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását a nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a szavazás előtti 75.napon a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára tűzi ki.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 242. §. (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását akkor kell kitűzni, ha a településen az adott nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a 25 főt eléri.

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kitűzésére irányadó egyes szabályok értelmezéséről szóló 14/2014. NVB iránymutatása alapján Szakoly Községben a 2011. évi népszámlálás során a roma nemzetiséghez tartozó személyek száma érte el a 25 főt.

A szavazókörök kialakításáról a nemzetiségi választások során a Ve. 312. §. rendelkezik. Ezen szakasz (1) bekezdése alapján valamennyi nemzetiség számára közös szavazókor szolgál. Ugyanezen paragrafus (3) bekezdése szerint egy nemzetiség választópolgárait egy szavazókörbe kell sorolni.

A Ve. 77.§. (1) bekezdése értelmében a nemzetiségi szavazókor számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiség címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg.

A Ve. 80.§-a alapján, a Helyi Választási Iroda vezetőjének a szavazókörök kialakításáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzé kell tennie.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom ellen a jogorvoslat lehetőségét a Ve. 223-227.§.-a és a 307/Q §-a biztosítja.

A jogvesztő határidő számítására a Ve. 10.§. (l)-(3) bekezdései vonatkoznak.

A illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§. (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Kelt: Szakoly, 2014. június 26.

Dr. Kóder László
HVI vezető

Megosztás