Önkormányzati képviselők számának meghatározása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Helyi Választási Iroda
Szakoly 4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.
Száma: 15-7/2014.    
Tárgy: a megválasztható önkormányzati képviselők számának meghatározása

Szakoly Község Önkormányzata Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője 1/2014. (II. 10.)
Határozata

Szakoly Község Önkormányzata Jegyzője, mint a Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban Övjt.) 3. §-a és 4. §-a alapján a megválasztható Önkormányzati képviselők számának meghatározása tárgyában meghoztam a következő határozatomat:

Szakoly Község Önkormányzata képviselő-testülete megválasztható tagjainak számát — a 2014. január 1-jei lakosságszám alapján – 6 (hat) főben határozom meg.

Jelen határozatot a mai napon közzéteszem.
A közzététel módja: Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a település honlapján (www.szakolv.hu) történő megjelenítés.
Írásos formában megtekinthető a Helyi Választási Irodánál – 4234 Szakoly Rákóczi u. 10. Jegyzői Iroda.

Határozatom ellen a közzétételétől számított 3 napon belül – a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16 órájáig – jogsértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.
A jogorvoslati határidő jogvesztő.

Indokolás

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) bekezdése alapján „A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével

Ezt követően a Ve. 306. § (2) bekezdése szerint: „A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete, a fővárosi és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni. ”
Az Övjt. 4.. §-a rendelkezése alapján „A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:
a)     100 lakosig 2 fő,
b)     1000 lakosig 4 fő,
c)     5000 lakosig 6-fő,
d)     10 000 lakosig 8 fő.

A Nyírbátori Területi Választási Iroda vezetőjének 3-17/2014./Vál számú közlése szerint 2014. január 1-jén Szakoly Községben érvényes lakóhellyel, ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezők száma összesen: 2976 fő volt.
Az övjt. 4.§ c) pontja szerint Szakoly Község – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyen a települési önkormányzat képviselő-testülete megválasztható tagjainak száma a lakosságszám alapján 6 (hat) fo.
A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.
 
Határozatomat a Ve. 306. §-a, valamint az Övjt. 3. §-a és 4. § c) pontja alapján hoztam meg. A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 210. §-a, és a 212. §-a biztosítja.

Szakoly, 2014. február 10.
Dr. Kóder László: Jegyző
HVI Vezetője

Az eredeti határozat megtalálható a Dokumentumok,rendeletek menüpont alatt.

 

Megosztás