Pályázat ismertető

Mikro, kis és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat általános ismertető

Támogatás összege, mértéke
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.
Nem nyújtható támogatás a mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez, feldolgozásához vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokra (azaz mezőgazdasági tevékenység nem fejleszthető a pályázattal)!
További részletek…

A támogatás maximális mértéke:
Az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;

A fentiektől eltérően a Felhívás 1. számú mellékletében foglalt TEÁOR szám besorolás szerinti feldolgozóipari tevékenység fejlesztését célzó, és a Felhívás 5. számú szakmai mellékletében szereplő szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetén, amennyiben a projekt elszámolható összköltsége nem haladja meg az 55.000.000 Ft-ot:
az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl   régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro- és   kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének    maximum 70%-a; középvállalkozások esetében maximum 60%-a,
a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és    kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének   maximum 55%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes  elszámolható költségének maximum 45%-a;

Támogatható tevékenységek
1. Új eszköz beszerzése (kizárólag a felhívás VTSZ listát tartalmazó melléklete szerinti eszközök) – kötelező projekt elem – legalább a projekt  összköltségének 50%-a
2. Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz   kapcsolódó új eszköz (kizárólag a felhívás VTSZ listát tartalmazó melléklete szerinti eszközök) beszerzése – legfeljebb a projekt    összköltségének 25%-a, a raktározáshoz kapcsolódó tevékenység    keretében felmerült költségek a projekt összköltségének legfeljebb 10%-a
3. Az új eszköz működtetéséhez közvetlenül feltétlenül szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás – legfeljebb a projekt összköltségének 25%-a (maximum 190.000 Ft/m2)
4. Információs technológia-fejlesztés: kizárólag a beszerzendő új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek (A pályázat melléklete szerinti TESZOR lista szerint) – legfeljebb a    projekt összköltségének 10%-a, de maximális összege 3.000.000 Ft lehet
5. Online megjelenés: domain név regisztráció (max 30.000 Ft) és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés – legfeljebb 200.000 Ft
6. Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi tevékenységek is:
7. A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem.
8. A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
9. Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem Önállóan kizárólag az a) pontban meghatározott tevékenység támogatható, a b), c), d), e), f), g), h), i) pontokban felsorolt tevékenységek csak
az a) ponthoz kapcsolódóan támogathatók.
Az g), h), i) pontokban szereplő támogatható tevékenységek elszámolható költségének maximális összege összesen 1.000.000 Ft lehet a felvételre kerülő megváltozott munkaképességű munkavállalónként.

Főbb általános feltételek:
A Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag Felhívás 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek.

Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra.

Nem nyújthatnak be támogatási kérelmet azok a pályázók, akiknek a legutolsó lezárt üzleti évük árbevétele nem éri el nem feldolgozó ipari tevékenység fejlesztése esetén a 20.000.000 Ft-ot, feldolgozó ipari tevékenység fejlesztése esetén a 10.000.000 Ft. Ezen előírása alól mentesülnek az 1 lezárt teljes (365 napos) üzleti évvel nem rendelkező, feldolgozó ipari tevékenységet fejlesztő pályázók.

Nem nyújtható támogatás azon pályázóknak akik, a pályázat 100 pontos értékelési rendszerében az 5. számú szakmai mellékletében szereplő településeken megvalósuló fejlesztések esetén nem éri el a minimális 40, a Felhívás 6. számú szakmai mellékletében szereplő településeken megvalósuló fejlesztések esetén a minimális 50 pontot.

Pályázók köre
A pályázat nem vehető igénybe Budapesten és Pest megyében megvalósuló beruházás esetén.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó5 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
•    Amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
•    Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
•    A melyek egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozások, és amelyek projektje a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében szereplő feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a Felhívás 4.1.1. b) pontjában meghatározott minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
•    Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),
•    Akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),
•    Amely nem teljesít legalább egy szempontot a Felhívás 4.4.3.1. pontban foglalt tartalmi értékelési kritériumokból, amennyiben a projekt a Felhívás 1. számú mellékletében nem szereplő TEÁOR szám szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a Felhívás 6. számú szakmai mellékletben felsorolt, szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen valósul meg,
•    Amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében ez a pont nem releváns),
•    Amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az
APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában.
•    Amely azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra – termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel,
•    Amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 18.11-20, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
•    Amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul,
•    Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül,
•    Amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
•    Amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
•    Amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást,
•    Amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
•    Amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel,
•    Amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
•    Akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezné,
•    Amely szintentartó beruházáshoz igényel támogatást, ha a támogatást igénylő, vagy a tőle független harmadik félnek nem minősülő beruházó a kérelem benyújtását megelőző két évben a  kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntetett meg az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, vagy a támogatási kérelem benyújtásakor tervezi, hogy a kérelem benyújtásától a beruházás befejezéséig, vagy a beruházás befejezésétől számított két éven belül a kérelemmel érintett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységet szüntet meg az EGT  területén,
•    Amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban támogatásban részesült projektje záró kifizetési igénylését a támogatási kérelem benyújtásáig még nem nyújtotta be,
•    Amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmével azonos tartalmú támogatási kérelmet nyújt be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett egyéb felhívások kapcsán.

Kötelező vállalások
Létszámtartás
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja a bázis létszámot és a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét.

Személyi jellegű ráfordítások növelése legalább 5%-kal
A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora)
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti   évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik a bázisévhez képest
vagy
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti    évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest
vagy
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti    évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át:
Éves nettó árbevétel növelése legalább 5%-kal
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt  összesen eléri a támogatási összeget
vagy
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti   év végére eléri az 5%-ot
vagy
a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év    átlagában eléri az 5%-ot

Honlapkészítés
A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. A kialakításra kerülő honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:
a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy    e-mail cím,
a vállalkozás tevékenységeinek rövid bemutatása, a kínált termékek,    szolgáltatások,
a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,
az utolsó frissítés időpontja.

Pályázat benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 09-től 2017. július 10-ig (illetve a keret kimerüléséig, mely az előzetes kalkulációk szerint akár 2015 augusztusában már megtörténhet) lehetséges.

Megosztás