Pályázat konyhavezető állás betöltésére

Szakoly Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet

Szakoly Község Önkormányzati Konyha
Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Mátyás király utca 14.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

500 adagos konyha intézményvezető feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése, élelmezésvezetői feladatok ellátása. A konyha gazdaságosságának vizsgálata. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A költségvetési szerv vezetőjének jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása. A konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért a Szakolyi Polgármesteri Hivatal felé. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, és beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Foglalkozás egészségügyi alkalmasság,
 • 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet szerinti végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.
 • Felhasználói szintű Étkezési, készletnyilvántartó (menza) program ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, az abban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
 • Nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. április 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Szakolyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 275/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

 • Személyesen: Bodnárné Antal Ágnes Zsuzsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tárgyában Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat benyújtási határidejét követő első képviselő-testületi ülésén dönt a véleményezésre felkért bizottság javaslatát is figyelembe véve. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.szakoly.hu – 2017. február 17.
 • A Szakolyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2017. február 17.
 • kozigallas.hu – a közszféra állásportálja – 2017. február 20.
Megosztás