Pályázat óvodavezetői munkakör betöltésére

Szakoly Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
26/2013. (03. 14.) kt

Határozata

A Szakolyi Micimackó Óvoda, óvodavezetői álláshely pályázatának kiírására

A Képviselő-testület

1./ A Szakolyi Micimackó Óvoda óvodavezetői álláshelyének pályázati felhívását az alábbiak szerint határozza meg:

Szakoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.)
pályázatot hirdet óvodavezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A meghirdetett álláshely:
a) munkáltató (neve, címe): Szakolyi Micimackó Óvoda
                                        4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
b) beosztás: óvodavezető
c) betöltendő munkakör: óvodapedagógus

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása,
a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

A megbízatáshoz szükséges feltételek:
– főiskola, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt  – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,     
– legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az adott intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szakmai önéletrajzát
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,
– az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését,
– iskolai végzettséget tanúsító okiratok, másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll !
– eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint
a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,
– nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII törvény és a 138/1992. (X. 8.) Korm.  rendelet rendelkezései az irányadók.

A megbízás kezdő időpontja: 2013. augusztus 01.

A vezetői megbízás:  5 nevelési évre, 2018. július 31-ig szól

A pályázat benyújtási batárideje: 2013. május 31.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Szakoly Község Önkormányzat Polgármestere
4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.

A borítékon fel kell tüntetni: óvodavezetői álláshely pályázat

A pályázatok elbírálására:
a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.         

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

2./ Megbízza a jegyzőt a pályázati felhívás Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, valamint Szakoly Község Önkormányzatának honlapján történő közzétételére.

Felelős: Dr. Kóder László jegyző
Határidő: azonnal

Kelt: Szakoly 2013. március 14.

Szűcs Gabriella                                                                          Dr. Kóder László
  polgármester                                                                                   jegyző                                

Megosztás