Pályázati felhívás

Szakoly Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

118/2014. (04. 28.) kt. Határozata

A Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény intézményvezetői álláshely pályázatának kiírására

A Képviselő-testület

1./ A Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény intézményvezetői álláshelyének pályázati felhívását az alábbiak szerint határozza meg:
Szakoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.) pályázatot hirdet intézményvezetői (magasabb vezető) álláshely betöltésére.

A meghirdetett álláshely:
a) munkáltató (neve, címe): Móricz Zsigmond Községi Könyvtár és Önkormányzati Egyéb Kulturális Intézmény 4234 Szakoly, Esze Tamás utca 2.
b) beosztás: intézményvezető
c) betöltendő munkakör: művelődésszervező, vagy könyvtáros

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
az intézmény törvényes működésének biztosítása, a szakmai munka irányítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, vezetői jogok gyakorlása.

A megbízatáshoz szükséges feltételek:
– a Pályázó rendelkezik „a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet” előírásaiban szereplő, és a vezetői megbízáshoz szükséges 6/A. §, vagy 6/B. §, vagy 6/F. §-ában megfogalmazott feltételekkel,
– nyilatkozat arról, hogy a miniszter által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, kifejezetten a többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot a vezetői megbízását követő 2 éven belül elvégzi, és az azt igazoló okiratot határidőben bemutatja munkáltatónak,
– büntetlen előélet,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– az adott intézményben művelődésszervező, vagy könyvtáros munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg művelődésszervező, vagy könyvtáros munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
– cselekvőképesség,
– legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– pályázó szakmai önéletrajzát
– az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket,
– az intézmény költségtakarékosabb működtetésével kapcsolatos elképzelését,
– iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amely tartalmazza azt, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
– eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a Képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e,
– nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére,
– pályázó nyilatkozatát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (2) bekezdésében szereplő feltételek teljesítésének vállalásáról.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– vezetői gyakorlat, legalább 3 év feletti hasonló munkakörben szerzett vezetői gyakorlat,
– helyismeret.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A megbízás kezdő időpontja: 2014. szeptember 01.
A vezetői megbízás: 5 évre, 2019. augusztus 31-ig szól

A pályázat benyújtási határideje: 2014. június 30.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani: Szakoly Község Önkormányzat Polgármestere 4234 Szakoly, Rákóczi utca 10.
A borítékon fel kell tüntetni: intézményvezetői álláshely pályázat

A pályázatok elbírálására: a véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Szakoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

2./ Megbízza a jegyzőt a pályázati felhívás Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán, valamint Szakoly Község Önkormányzatának honlapján történő közzétételére.

Szakoly, 2014. április 28.

Szűcs Gabriella sk.                                            Dr. Kóder László sk.

polgármester                                                            jegyző

Megosztás