Pályázati felhívás köztemető üzemeltetésére

Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: temető törvény) és az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a szakolyi 946 hrsz. alatt felvett, a természetben Mihálydi utcán található, „temető” megjelölésű, 9880 m2 alapterületű köztemető üzemeltetésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2016. április 30.
A pályázatot a Szakolyi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, vagy postai úton (4234 Szakoly, Rákóczi u. 10.) lehet benyújtani. A postán történő feladás időpontja legkésőbb 2016. április 30.
A pályázatokat Szakoly Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el, 2016. május 20-ig.

A pályázatnak az alábbi, kötelezően csatolandó mellékletei vannak:
•    a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, vagy vállalkozói igazolvány,
•    a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy köztartozása nincs,
•     a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,
•     igazolások becsatolása arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temető törvényben és a Korm. rendeletben meghatározott jogszabályi engedélyekkel, az ott meghatározott képesítéssel, valamint a feladatok ellátásához szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételekkel.
•     A pályázó kötelezettségvállalását a teljes időszakra vonatkozóan arról, hogy a köztemetés díja mekkora összegű.

A pályázatban kerüljön bemutatásra a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:
•    a szolgáltatási tevékenység 2016. január 01-étől alkalmazandó árjegyzéke,
•    a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek,
•    a temetőben tervezett fejlesztésekre vonatkozó elképzelések,
•    a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módja,
•     hogyan biztosítja a temető törvény 17. § (2) bekezdése szerinti egyenlő bánásmód követelményét,
•     közüzemi költségek (víz, villany, szemétszállítás) viselésének módja.

A pályázat nyertese a temető üzemeltetése és a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat köteles ellátni:
A temető törvény 16. §-ában az üzemeltetésre és a 25. § (1) bekezdésében a szolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

A pályázat nyertese jogosult és köteles:
•     meghatározni a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét,
•    biztosítani az eltemetés feltételeit,
•    megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
•    biztosítani a ravatalozó és technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat,
•     gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását,
•    vezetni és megőrizni a nyilvántartó könyveket,
•    kijelölni a temetési helyeket,
•    tájékoztatni a temetőlátogatókat,
•    elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítést, és a hó eltakarítást,
•    a temető területén keletkező hulladékot összegyűjteni és elszállítani,
•    gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
•    összehangolni a temetéseket,
•    gondoskodni a helyi ügyfélfogadásról,
•    a temetésszolgáltatási díjat megállapítani.

Egyéb kikötések:
•    Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről, és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
•    Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra és Szakoly Község Önkormányzatának mindenkor hatályos temetkezési rendeletében foglaltakra, és azok betartásával – teljeskörü temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult.
•    Temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet – a kegyeleti jogok betartása mellett – folyamatos rendelkezésre állással ellátni.
Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

Az üzemeltető fenti tevékenységei alapján végzett tevékenységéért a tulajdonostól díjazásra nem jogosult.
Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
A temető üzemeltetésére vonatkozó szerződés határozott, öt éves időtartamra, 2016. június 01. napjától 2021. május 31. napjáig jöhet létre.
Az önkormányzat és a közszolgáltató a köztemető fenntartására, és a temetkezési közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségeiről kegyeleti közszolgáltatási szerződést köt.

Szűcs Gabriella
polgármester

Megosztás