Szabadtéri tűzgyújtási szabályokról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyháza Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója az avartüzek megelőzése érdekében a 2015. március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben (a továbbiakban: OTSZ) szereplő – az alábbiakban részletezett – szabadtéri tűzgyújtási szabályokról.

Az OTSZ szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan az alábbi eljárásrendet határozta meg.

I.    Belterületi szabadtéri égetés:
Az OTSZ 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

Ennek értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi.

Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést végeznek, és a települési önkormányzat azt rendeletében nem engedélyezte, vagy engedélyezte, de az égetést nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzvédelmi hatósági eljárást indít.

II.    Az irányított égetés engedélyezése külterületen:
Az OTSZ 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

1.     Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel engedélyeztetni kell.
Kivétel:
Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék) égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalomba sorolja – mint például az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 65. § és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) – és az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.

2.     Az eljárás menete
Egy kérelmen egy napra (egy esőnap megjelölése mellett) egy darab 10 hektár vagy ennél kisebb terület égetése jelenthető be, és az első fokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 3.000,- Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni.

Az engedélyezési eljárást a területileg illetékes Nyíregyházai Katasztrófavédelmi Kirendeltség folytatja le.

A kirendeltség irányított égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban – a természet védelméről szóló 1996. évi Lili. törvény 21. § – előírt hatósági engedélyt nem pótol.
Tűzgyújtási tilalom időszakában az irányított égetés – égetési engedély birtokában is – tilos!

III.    A szabadtéri tűzesetek megelőzése:
Az OTSZ 227. § (1) bekezdése értelmében az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
•     a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
•     a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
•     tarlóégetés 10 ha~nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
•     a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
•    Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni,    és    a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni,

A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.

A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.

A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról    a
védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.

A fentiek alapján azokat összefoglalva:
•     Belterületen tilos szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt a helyi önkormányzati rendelet megengedi.
•    Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével egy kérelmen egy napra (egy esőnap megjelölése mellett) legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetését kérelmezheti, amely 3.000,- Ft illeték köteles.
•    Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
•    Az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni és a parázslást és izzást meg kell szüntetni.
•    A tarlóégetés megkezdése előtt azt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani
•    A tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.

IV.    Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzése:
Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag    gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt
lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Az OTSZ 184. § (3) bekezdés alapján alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – a (5) bekezdésben foglaltak kivételével – az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége. Az (5) bekezdés alapján, ha az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző
magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek írásbeli meghatározása nem szükséges.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmazniuk kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében – a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat és a munkát végző(k) nyilatkozatát.
Az észlelt tűzesetet késedelem nélkül a 105 vagy a 112-es (ingyenes) segélyhívó telefonszámon jelezni kell a tűzoltóságnak!

Nyíregyháza, 2016. február 5.
Gerébenies Károly tű. alezredes
mb. kirendeltség-vezető

Megosztás