TÁMOP 2.1.6. – Újra tanulok

3 csoprtban 60 fő képzésének elindítására október 2-án került sor, a képző – Türr István Képző és Kutató Intézet Nyíregyházi Igazgatósága, a támogató Nagykállói Munkaügyi Kirendeltség munkatársai és az önkormányzatunk részvételével.
A feltételek ismertetése után megtörtént a regisztráció és megkezdődtek a tanfolyamok.

A tanfolyam megnevezése:
A Háztáji Növénytermesztés és Tartósítás szakmai képzés 2012.10.02-ig tart és 312 elméleti, valamint 867 gyakorlati órát tartalmaz heti egy, illetve két alkalommal. A képzés finanszírozása a Sz-Sz-B. Megyei Kormányhivatallal megkötött megállapodás alapján történik (a TÁMOP 2.1.6. “Újra tanulok” kiemelt projekt keretében.

A tanfolyam ingyenes a résztvevők számára és munkaköri szakmai vizsgával, valamint tanúsítvány kiadásával végződik.
A képzés gyakorlati része közfoglalkoztatás keretében történik.

További előny a résztvevők számára, hogy a tanfolyam végéig biztosan megmarad a közfoglalkoztatási munkaviszonyuk és sikeres vizsga esetén 100.000 Ft sikerdíj a jutalmuk.
Abban az esetben viszont, ha a résztvevő részére felróható okból a tanfolyamot nem fejezi be, a tanfolyam díját ki kell fizetnie.

TÁMOP 2.1.6. – Újra tanulok programról részletesen olvashat a Tovább gombra kattintva…

Hazánk egyik meghatározó társadalmi/gazdasági problémája a foglalkoztatás EU átlagához viszonyított alacsony szintje (foglalkoztatási ráta: 55,4%), melynek oka: az alacsony iskolai végzettségű munkakeresők magas arány és alacsony foglalkoztatási mutatója.
A munkaerőpiac nem igényli az alacsony képzettségű munkavállalót. Ugyanakkor a piac keresi a szakképzett munkavállalót, ami nem áll kellő számban és arányban rendelkezésre. Ezen kíván a kormányzat változtatni az „Újra Tanulok” TÁMOP-2.1.6-12/1 programmal.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú) „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet  a Nemzeti Munkaügyi Hivatal  a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig (2015.04.22.) tart.

A program általános célja:

– a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
– a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
– a felnőttek tanulási kedvének javítása,
– a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

Kik vehetnek részt a TÁMOP-2.1.6 programban?

A projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek, illetve szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, akik elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők és romák.
A projekt célja, hogy azok a felnőtteknek is lehetőséget adni kompetenciáik fejlesztésére, akik a hagyományos képzési rendszerekben nem boldogultak, nem szereztek semmilyen vagy korszerű képzettséget. De akiknek a foglalkoztathatóságuk javulásához fontos társadalmi érdek fűződik. Számukra az iskolarendszeren kívüli képzés adhatja meg leginkább a fejlődés, a szakmaszerzés lehetőségét.
Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek – foglalkoztatási helyzetüktől függetlenül – akik az alábbi kimenetű képzésekben való részvételt vállalják.

Mire lehet pályázni a TÁMOP-2.1.6 programban?

A TÁMOP-2.1.6-12/1 lehetőséget kínál arra, hogy a programban résztvevő kedvezményezettek felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget, iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal javuljon a foglalkoztathatóságuk.

Tehát a projekben:

– Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
– Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program időtartama nem teszi lehetővé az általános iskola befejezését, de a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megszerzése esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai tudást szerezzenek. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
– A választott szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezők megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnőttképzési program szerinti képzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, vagy amelyek tekintetében az egyén a foglalkoztatásra munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.
– Azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmába sorolt (rész) szakképesítés megszerzésére.
– Az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új (rész) szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

Mekkora összegre lehet pályázni?

A program(TÁMOP-2.1.6) keretében a támogatásban részesülő személy részére a munkaügyi központ az alábbi képzéshez kapcsolódó támogatásokat állapíthatja meg:

– a képző intézmény által megállapított képzési költség és vizsgadíj átvállalása, valamint
– a képzés sikeres befejezését követően a képzés óraszámától függő egyszeri juttatás.
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fentieken kívül semmilyen más támogatás nem adható, azaz nincs lehetőség utazási költségtérítésre, keresetpótló juttatásra, stb. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy jogszabály által felhatalmazott szervezet által akkreditált képzés lehet.
Annak érdekében, hogy a felkínált képzési lehetőséget a célcsoport lehető legnagyobb hányada minimális lemorzsolódás mellett igénybe vegye, a képzés eredményes befejezését követően maximum 100 ezer forint az egyszeri támogatás, melyet differenciáltan, a képzés időtartamától függően kell meghatározni az alábbiak szerint:

– 150 óráig: bruttó 50.000 Ft
– 51-500 óra: bruttó 75.000 Ft
– 500 óra felett: bruttó 100.000 Ft

 

Megosztás