Vadászterület határának megállapítása

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal határozata

Vadászterület határának kijelölése tárgyában hivatalból folytatott eljárásban elsőfokú vadászati hatósági jogkörben eljárva meghoztam az alábbi
határozatot:
A 15-855450-109 kódszámú vadászterület határát 2017. március 1-jétől a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv hatályának lejáratáig az alábbiak szerint állapítom meg:
(az óramutató járásával egyező körbejárási iránnyal:)
A határleírás kiinduló pontja a Szakoly – Nyírgelse – Nyírmihálydi települések közigazgatási határainak találkozási pontja. Innen a határvonal a Szakoly – Nyírmihálydi közigazgatási határárkon nyugati, majd déli irányban halad a Szakoly 0240/1 helyrajzi számú erdő délkeleti sarkáig. A határvonal a Szakoly 0240/1 helyrajzi számú erdő déli szegélyén nyugati irányban halad a Szakoly 0243 helyrajzi számú útig, majd azon folytatódik északi, majd nyugati irányban a Szakoly 0249 helyrajzi számú útig. A Szakoly 0249 helyrajzi számú úton déli irányba fordul és halad a határvonal, majd folytatódik a Szakoly 0247 és 0263 helyrajzi számú csatornán a Szakoly-Nyírmihálydi települések közigazgatási határáig. Ezt követően a határvonal Szakoly-Nyírmihálydi települések közigazgatási határán halad nyugati, majd folytatódik a Szakoly – Nyíradony közigazgatási határárkon, majd a Szakoly-Balkány közigazgatási határárkon a Balkány 0706 helyrajzi számú útig halad. Az úton először délnyugati irányban haladva, majd északnak fordulva a határvonal a Balkány 0713 és 0818 helyrajzi számú úton Balkány belterületéig folytatódik. Balkány belterületén az Adonyi, a Szakolyi, a Benedek, Széchenyi utcákon áthaladva a határvonal a Balkány 018 helyrajzi számú közlekedési úton a szakolyi községhatárig halad. Innen a Szakoly 032 helyrajzi számú közlekedési úton folytatódik, majd a Balkány 020 helyrajzi számú, illetve a Balkány 025/4 helyrajzi számú úton halad tovább Balkány-Perkedpuszta központjáig. Itt a határvonal délkeleti irányba fordul és a belterületet elhagyva a Balkány 037, majd a Szakoly 0127 helyrajzi számú utakon végighaladva egészen a Kállósemjén-Szakoly települések közigazgatási határárkáig halad. Innen a Kállósemjén-Szakoly-Nyírgelse települések közigazgatási határainak találkozási pontjáig halad. Innen a határvonal déli irányba fordul és halad Szakoly-Nyírgelse települések közigazgatási határán a kiindulási pontig
Egyidejűleg a vadászterület tulajdonosi közösségét 15-855450 kódszámmal nyilvántartásba veszem.
A vadászterület becsült kiterjedése: 4050 ha.
Jelen határozat ellen fellebbezés benyújtására kizárólag az jogosult, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által a 15-855450-109 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlására módosító javaslatot tett.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz címzett fellebbezést a jelen döntés közlésétől számított tizenöt napon belül kell előterjeszteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál. A fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10.000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 00289782-00000000 számú fizetési számlájára átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni jelen határozat számát, az ügyfél nevét és adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

Indokolás
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal – a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 11/A. § (2) bekezdése alapján – hivatalból a 2016.március 29.-én kelt, SZ/83/03232-1/2016.iktatószámmal 2016.március 31.-én hirdetményi úton ajánlást tett közzé a 2017. március 1-jétől kezdődő vadgazdálkodási üzemtervi időszakra a 15-855450- 109 kódszámú vadászterület határára vonatkozóan.

A Vtv. 11/A. § (5) bekezdés szerint az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra
a)    a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b)    új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító javasiai] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15. napjáig.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a 15-855450-109 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlásra a jogszabályban meghatározott határidőig érvényes módosító javaslat nem érkezett.
A Vtv. 11/A. § (10) bekezdése szerint, ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület határára nem érkezik érvényes módosító javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.

A Vtv. 8. § (1) bekezdés alapján vadászterületnek minősül – hasznosítási formájától függetlenül – az a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, és szemközti határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad
a)    a szükséges táplálékot megtalálja,
b)    természetes szaporodási feltételei, valamint
c)    természetes mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott.
A Vtv. 8. § (2) bekezdése szerint, nem minősül vadászterületnek, és a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található
a)    település közigazgatási belterületét, valamint
b)    lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,
c)    tanya, valamint major,
d)    temető,
e)    nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,
f)    repülőtér,
g)    közút, valamint a közút és annak fel- és lehajtója által határolt, továbbá
h)    vasút területét.
A Vtv. 8. § (3) bekezdése alapján a vadászterület határa nem terjedhet át a vadgazdálkodási tájegység határán.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) 3. § (4) bekezdése szerint, a vadászterület határa a Vtv. 8. §-a és 19. § (2) bekezdése alkalmazásában olyan, tartós nyomvonalas létesítmény, vonalas jellegű természeti tereptárgy, erdőtag határvonala vagy közigazgatási határvonal lehet, amelynek nyomon követhetősége és beazonosíthatósága az üzemtervi időszak végéig fennmarad.

A Vtv. 19. § (2) bekezdése szerint a vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell lenni:
a)    a vadászterület rendeltetésére;
b)    a vadászterületté minősíthető föld tulajdoni, használati viszonyaira;
c)    a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint az élőhely ökológiai adottságaira;
d)    az érintett földrészletek művelési ágára;
e)    a területen mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet belső szervezeti felépítésére;
f)    a biztonságos vadászat lehetőségére;
g)    az erdőterv betartásának lehetőségére;
h)    államhatár esetében a szükséges védőtávolságra, továbbá arra, hogy
i)    zárványterület ne keletkezzen;
j)    a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló területek – a védelmükhöz szükséges övezettel együtt – lehetőleg önálló vadászterületet képezzenek;
k)    a háromezer hektárnál kisebb területű természetvédelem alatt álló területek lehetőleg egy vadászterületre essenek;
l)    a vadászterület határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára és nyomon követhetőségére.

A Vtv. 20. § (1) bekezdése alapján, a vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási üzemterv időtartamára szól, és ezen időtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat.

A vadászterület határának megállapításával kapcsolatos eljárásom során megvizsgáltam a kijelölésre tervezett vadászterület határát és megállapítottam, hogy az megfelel a Vtv. 8. § és a Vtv. 19. § (2) bekezdésében és a Vhr. 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

A Vtv. 6. § (2) bekezdése szerint a vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli.

A Vhr. 2. § (1) bekezdése alapján a vadászterület határának megállapításával egyidejűleg a vadászati hatóság a tulajdonosi közösséget a hozzá tartozó vadászterület azonosító kódszámának megjelölésével nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételekor a vadászterület azonosító kódszáma a vadászterület sorszámát és a vadászterület fekvése szerinti megye kódját tartalmazza.
A fentiek alapján a (a vadászterület sorszámát és a vadászterület fekvése szerinti megye kódját tartalmazó kódszám) kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségét nyilvántartásba vettem.

A fent leírtakat alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 13. § (1)-(4) bekezdései alapján biztosított jogkörömben eljárva hoztam meg.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdésének és 72. § (1) bekezdésének megfelelően hoztam.

A jogorvoslat lehetőségét a Vtv. 11/C. § (2) bekezdés szerint biztosítottam.

A fellebbezési eljárás díjáról történő tájékoztatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. § (1)-(3) bekezdésén, valamint a 4. § (1) és (3) bekezdésén alapul.

Kozma Péter
kormánymegbízott

Megosztás