Vagyoni és pénzügyi jelentés 2006-2010

JELENTÉS SZAKOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
VAGYONI ÉS PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL
2006-2010

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A.§ (4) bekezdésének rendelkezése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester részletes jelentést készít a helyi önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.
 
A képviselő-testület megalakulását követően fogadta el a 2007-2010. évekre vonatkozó programját, mely meghatározta az Önkormányzat középtávú céljait, feladatait, emellett összegezte mindazokat a konkrét feladatokat, melyek a célok elérését szolgálják.
 
Jelen előterjesztés elkészítésekor felmértük a hosszabb távra szóló érvényes szerződésekből, a képviselő-testület által hozott döntésekből adódó feladatokat, kötelezettségeinket.
 
A korábbi években elért színvonalú működéshez szükséges források a 2007-2010. években – mind a személyi juttatás, mind a működési kiadások területén – rendelkezésre álltak. Intézményeink kiadási lehetőségeiket pályázati forrásokkal bővítették. A működés mellett a választási ciklusban megfogalmazott célkitűzések közül több is beruházási források megteremtését igényelte.
 
A szakmai célkitűzéseket összefoglaló koncepciókat, megvalósítani kívánt feladatokat az éves költségvetések keretében számszerűsítettük. A következő évekre vonatkozó kötelezettséget elsősorban a programok folytatása jelenti, így azok későbbi pénzügyi hatását jelezzük.   
 
Az intézmények működéséhez szükséges forrásokat az éves költségvetési rendeletekben biztosítottuk, ennek kapcsán a későbbi évekre áthúzódó kötelezettségek is jelentkeznek.
Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének megítéléséhez, a számadatok értékelhető bemutatásához, a későbbi éveket terhelő kötelezettségeink áttekintéséhez a továbbiakban – a szöveges elemzésen túl – táblázatokkal mutatjuk be gazdálkodásunkat. Az előterjesztés mellékleteként összeállított táblázatokban láthatók, érzékletesebben bemutathatók a pénzügyi-gazdasági mutatók, irányzatok.
 
A Képviselő-testület által elfogadott rendeletekben és határozatokban megfogalmazott több évre szóló kötelezettségek jelennek meg az 1. számú mellékletben. A feladatok éves pénzügyi hatása mindig a tárgyévi költségvetési rendeletekben szerepel, a kötelezettség nagyságrendjének szemléltetésére a tábla a tervezett 2010. évi kiadást tartalmazza.
 
Az Önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok szerződésen alapuló kötelezettségei a 2. számú mellékletben találhatók.
 
A már megkezdett felújítási, fejlesztési feladatok áthúzódó terheit a 3. számú melléklet foglalja össze. Az itt szereplő 2011-2012. évi költségeket a képviselő-testület a 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásakor hagyta jóvá.

A 4. számú mellékletben a 2006-2009. év végi záró és a 2010. június 30-i egyszerűsített mérlegadatok szerepelnek. Az együttes bemutatás megkönnyíti az önkormányzati feladatellátást szolgáló eszközállomány és a források elmúlt választási ciklusban bekövetkezett változásának áttekintését.
 
Az Önkormányzat tevékenységét egy éven túl szolgáló befektetett eszközök könyv szerinti értéke 2006. december 31. és 2009. december 31. között. A csökkenést elsősorban az ingatlan állomány tárgyévi beruházásainak és beszerzésének növekménye kisebb, mint az elszámolt értékcsökkenés összege.
 
 
Az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének elemzéséhez felhasznált mutatókat az 5. számú melléklet foglalja össze:
 
– a befektetett eszközök összes eszközökön belüli aránya lényegében nem változott,
– a saját források (saját tőke és tartalékok) kötelezettségek (hitelek) nélkül folyamatosan fedezetet nyújtanak a befektetett eszközökre, a működés biztonsága nem veszélyeztetett,
– az Önkormányzat saját tőkéjének és tartalékának (saját forrás) együttes összege az összes forráshoz viszonyítva átlagosan 95% volt,
 
Az Önkormányzat fizetőképességének megítélésére alkalmas a likviditási mutató, melynek értéke azt fejezi ki, hogy milyen arányban fedezik a készletek nélkül számított forgóeszközök a rövidlejáratú kötelezettségeket. A mutató alakulásából jól látható, hogy a mobilizálható forgóeszközökből – az értékpapírból, pénzeszközökből, a követelések érvényesítéséből – kötelezettségeinek eleget tud tenni Önkormányzatunk.
 
Kötelezettségeink 2010. június 30-án meglévő állományának részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
 
A követelések, pénzügyi befektetések és pénzeszközök június 30-i állományának részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.
 
A pénzügyi-gazdasági információk a költségvetési gazdálkodásban döntően pénzügyi, pénzforgalmi folyamatokhoz kapcsolódnak. Így a költségvetés végrehajtása alkalmával végbemenő gazdasági események ok-okozati összefüggései, a tervezett előirányzatokkal szembeni teljesítések képezik a pénzügyi információk alapvető elemeit.
 
Összegzésként a pénzügyi helyzetről megállapítható, hogy Önkormányzatunk – mint az elmúlt választási ciklusban csak kiegészítő támogatások (működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása, ÖNHIKI támogatás) igénybevételével tudja biztosítani a működéshez szükséges forrásokkal. A kötelező feladatainkból adódó kötelezettségeink fedezete csak és kizárólag likvid hitel igénybevétele mellett biztosított.
 
A pénzügyi egyensúly megteremtésében a bevételek reális és a kiadások szigorú megtervezésén túl a tervezett hitel biztosította az egyensúlyt.
 
Folyószámla hitel: A költségvetés végrehajtása során a 2006-2010.  években a fizetőképesség biztosításához átlagosan 13.000.000,-Ft folyószámla hitelkeret állt rendelkezésre, 2010. május hónappal bezárólag. Ezt követően a Képviselő-testület döntése alapján nem volt szükség folyószámlahitel igénybevételére.
 
Munkabérhitel: A munkabérek időbeni teljesítéséhez rendelkezésre álló keretösszeget a Képviselő-testület 37.000.000,-Ft-ban határozta meg, melyből 33.000.000,-Ft igénybevételére került sor.
 
Fejlesztési hitel, támogatás megelőlegezési hitel: Az Önkormányzat 2006-2010. években minden hitellel és annak kamataival kapcsolatos kiadásait teljesítette.
 
 
 
Szakoly, 2010. szeptember 01.      
 

Pásztor Sándor
Alpolgármester

A dokumentumban szereplő mellékletek listája:
1. számú melléklet
2. számú melléklet
3. számú melléklet
4. számú melléklet
5. számú melléklet
6. számú melléklet
7. számú melléklet

Megosztás