Végzés

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Nyíregyháza
1.Kpk.21.938/2010/4.

A megyei bíróság a 4320 Nagykálló, Hunyadi u. 2. szám alatti székhelyű Oroszné dr. Nagy Matild Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Oroszné dr. Nagy Matild ügyvéd) által képviselt kérelmezőnek – a 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5. szám alatti székhelyű Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 2010. október 8. napján kelt 106/2010. (X.08.), 107/2010. (X.08.) és 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatai ellen együttesen benyújtott felülvizsgálati kérelem alapján indult egyesített választási nemperes eljárásban meghozta az alábbi

V é g z é s t:

A megyei bíróság a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 106/2010. (X.08.), valamint a 107/2010. (X.08.) TVB számú határozatait helybenhagyja, a 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatát megváltoztatja és a Szakoly székhelyű Helyi Választási Bizottság 2010. október 7. napján kelt 59/2010. (X.07.), valamint 60/2010. (X.07.) számú határozatait helybenhagyja.

A végzés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.

I n d o k o l á s:

Az érdekelt 2010. október 6. napján a választási eljárásról szóló, többször módosított 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3. § és 41.§ rendelkezéseire utalással fellebbezés megnevezésű kifogást terjesztett elő a Szakoly, Rákóczi u. 10. szám alatti székhelyű Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) előtt. Kérte, hogy a bizottság rendelje el a választás eredményének egyidejű megsemmisítése mellett a Szakoly községben 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselő-, valamint polgármester választás megismétlését.

Elsődlegesen (a HVB előtt 59/2010. ügyszám alatt iktatott) kifogásában a jogszabálysértés tényét döntően, Szakoly község Helyi Választási Iroda vezetője választás napján tanúsított magatartására, a Ve. 3. § a), valamint c), d) és f) pontjaira alapította. Nevezett azzal a magatartásával, hogy a választás napján személyesen meglátogatta a polgármester- és képviselőjelölteket, a szavazás időtartama alatt számtalan alkalommal megjelent a szavazóhelyiségben és segítette a szavazásban az állampolgárokat – korábbi, a megyei bíróság által már jogsértőnek minősített magatartását folytatva -, mint a választásban közreműködő hivatalos személy e minőségében is megsértette a jelöltek esélyegyenlőségére, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlásra vonatkozó alapelveket, különösen akkor, amikor a megyei bíróság korábbi döntése alapján a beadványhoz csatolt helyreigazítást juttatta el minden választópolgárhoz.

Kifogása másodlagos indokaként (a HVB előtt 59/2010. szám alatt iktatott kérelem) a Ve. 41. §-ban foglaltak megsértésére alapozottan kérte Szakoly községben a választás eredményének teljes megsemmisítését és a szavazás megismétlését, melyben arra hivatkozott, hogy bizonyítottan súlyos kampánycsend-sértés történt a szavazás ideje alatt a választópolgárok választói akaratának befolyásolása útján, mivel „xy” és „xx” helyi lakosok a szavazásra történt szervezett szállítást végeztek, a helyi focicsapat tagjai között osztogatott, jelöltek nevét tartalmazó lista is a választási akarat befolyásolására volt alkalmas.

A fenti két választási kifogására alapozottan pedig egyidejűleg fellebbezést nyújtott be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB) a HVB választási eredményt megállapító döntése ellen.

A HVB 59/2010., illetve 60/2010. HVB számú, 2010. október 7. napján kelt határozataival érdekelt jogorvoslati kérelmei, mint a Ve. 77.§ (1) bekezdés szerint minősülő kifogást érdemi vizsgálat nélkül a Ve. 77. §  (5) bekezdésére alapozottan elutasította.

Döntése indokaként utalt arra, hogy a kérelmező beadványában egyértelműen a Ve. 3. § a), c-d), továbbá f) pontjaira, illetve 41. §-ra alapozottan terjesztett elő jogorvoslati kérelmet. Kifogásában – mely 2010. október 6. napján 15 óra 55 perckor, illetőleg 16.00 órakor nyert előterjesztést – egyaránt olyan magatartásokat jelölt meg jogszabálysértőnek, amelyek önnön előadása szerint is a választás, 2010. október 3., napján történtek, márpedig a kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétől számított 2 napon belül a bizottsághoz megérkezzen. A kérelmező ezt a törvényi határidőt elmulasztotta.

Az érdekelt fellebbezése folytán eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Bizottság 2010. október 8. napján kelt 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatával  a fellebbezést a Ve. 81. § (2) bekezdésére alapozottan, mint elkésettet elutasította. Megállapította, hogy a fellebbezés a törvényi előírásoknak nem felel meg, mivel a HVI-hez a fellebbezést az érdekelt 2010. október 6. napján 15 óra 55 perckor, illetőleg 16.00 órakor nyújtotta be, így az 59/2010., illetve 60/2010. szám alatt a HVB által 2010. október 7. napján meghozott határozatok ellen benyújtott fellebbezés elbírálása okafogyottá vált.

Ugyancsak elutasította érdemi vizsgálat nélkül a Ve. 81. § (2) bekezdésére alapozottan a TVB a 2010. október 8. napján kelt 106/2010. (X.08.) és 107/2010. (X.08.) TVB számú határozataival érdekelt fellebbezéseit a szakolyi székhelyű HVB választási eredményt megállapító döntése ellen, melyben az érdekelt a 2010. október 4. napján kelt települési összesítő jegyzőkönyv szerinti eredmény megsemmisítését és a szavazás megismétlésének elrendelését kérte ugyancsak jogszabálysértésre hivatkozással.

Döntését a TVB azzal indokolta, hogy rendelkezésére állt Szakoly településen a polgármester választás, valamint az egyéni listás képviselőválasztás eredményéről készült jegyzőkönyv, melyből megállapítható, hogy a településen a választás eredményét 2010. október 3. napján állapították meg, szemben az érdekelt fellebbezésében megjelölt október 4-ei időponttal.

Miután a Ve. 80. § (2) bekezdése alapján a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül a jogorvoslati fórumhoz megérkezzen, ezért a 2010. október 6. napján 15 óra 55 perckor, illetőleg 16.00 órakor benyújtott fellebbezések jogorvoslati határidőn túl nyertek előterjesztést, így érdemi vizsgálatukra nincs törvényi lehetőség.

A TVB 106/2010, 107/2010. és 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatai ellen érdekelt egységesen terjesztett elő felülvizsgálati kérelmet, melyben kérte, hogy a megyei bíróság a felülvizsgálati kérelemmel támadott határozatokat a HVB 59. és 60/2010. (X.07.) számú határozataira is kiterjedően vizsgálja felül és a Ve. 84. § (7) bekezdés b) pontja alapján akként változtassa meg, hogy állapítsa meg az eredeti kifogásban megjelölt magatartások következtében a Ve. 3. § a), c-d) és f) pontjai, továbbá 41. §-ba ütköző jogszabálysértések tényét, és ennek eredményeképpen a választás települési összesítő jegyzőkönyv szerinti eredményét semmisítse meg, rendelje el Szakoly községben a szavazás megismétlését mind a helyi önkormányzati képviselők, mind pedig a polgármester vonatkozásában.

A HVB, és a TVB eljárásával kapcsolatosan jogszabálysértésként jelölte meg és tévesnek minősítette azt az álláspontot, hogy Szakoly községben a választás eredményének megállapítására 2010. október 3. napján került sor. Delegált bizottsági tagok nyilatkozatával, továbbá a választás központi informatikai rendszerében rögzített adatok ellenőrzésével kérte tényként annak megállapítását, hogy a községben a választás eredményének a megállapítására 2010. október hó 4. napján éjjel egy óra körüli időben került sor, melyhez képest jogorvoslati kérelmei elkésettnek nem minősülnek.

Felülvizsgálati kérelme indokaként tételesen és összegzően felsorolta jogszabályi hivatkozásokkal alátámasztva azon jogsértő magatartásokat, amelyeket eredeti jogorvoslati kérelmében is már taglalt és bizonyítékokkal kívánt alátámasztani. Ennek eredményeképpen álláspontja szerint a választási alapelvek Ve. 3. § a), c) és d) pontjaiban írt megsértése, továbbá a Ve. 41. §-ban írt kampánycsend megsértésének ténye is megállapítható, és amelynek következtében mind az eredeti kifogásában megjelöltek alapján, mind pedig ennek eredményeképpen a helyi választás eredményét megállapító HVB döntés megsemmisítése és a választás megismétlése indokolt.

A megyei bíróság a HVB 59/2010(X.07) és 60/2010. (X.07.), illetve a TVB 106., 107. és 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatai ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmeket egységes eljárás keretein belül vizsgálta és bírálta el a Ve. 84. § (6) bekezdés I. fordulata alapján, miután a kérelmező a II. fordulatra alapozottan szóbeli nyilatkozattétel lehetőségének biztosítása iránt külön kérelmet nem terjesztett elő.

A megyei bíróság álláspontja szerint a felülvizsgálati kérelem nem alapos, a TVB kérelemmel érintett határozatai – a HVB 59/2010(X.07) és 60/2010. (X.07.) számú határozataira is kiterjedően – érdemben helyesek az alábbi indokok szerint:

A kérelmező eredeti kifogásában a Ve. 3. § általa hivatkozott rendelkezéseiben taglalt alapelvek megsértése, illetve 41. §-ban foglalt kampánycsend-sértés olyan materiális tevékenység, amely elkövetése esetén nyomban alkalmas a választói akarat befolyásolására és ezáltal nyomban megnyitja a jogorvoslat lehetőségét.

Ehhez képest a kérelmező eredeti kifogásában előadott tények és annak csatolt bizonyítékai csupán akkor válhattak volna érdemi vizsgálat tárgyává, ha jogorvoslati kérelme a vélt vagy valós jogszabálysértés észlelésének időpontjához képest 2 napon belül a HVB-hez beérkezik. (2010. október 05. 16.00 óráig.)

Ez azonban nem történt meg, a törvényben biztosított jogvesztő határidőt – mint ahogyan azt a HVB helyesen rögzítette – az érdekelt elmulasztotta akkor, amikor a választás napján általa észlelt, jogsértésnek minősített cselekmények ismeretében jogorvoslati kérelmét csupán 2010. október hó 6. napján 15 óra 55 perckor, illetőleg 16.00 órakor nyújtotta be.

Az elkésettség eljárásjogi tényén ezen határozatok tekintetében nem változtat az sem, hogy a HVB 2010. október 3. napján 24 óra 00 perc előtt, vagy ezt követően – az érdekelt hivatkozása szerint 2010. október hó 4. napján 0 óra 0 perc után – állapította meg a szavazás végeredményét.

Mindezekre tekintettel a megyei bíróság – eltérően a TVB 108/2010. (X.08.) TVB számú határozatában kifejtett állásponttól – érdemben vizsgálta a HVB 59/2010. (X.07.), 60/2010. (X.07.) HVB számú határozataiban elfoglalt eljárásjogi álláspontot, valamint levont következtetést és azt mindenben osztva a beadvány elkésettségét érintően helybenhagyta.

Kifejezetten csak a felülvizsgálati kérelemben tett indítvány alapján, de a TVB 106/2010., illetőleg 107/2010. (X.08.) TVB számú határozatai jogszerűségét érintően a megyei bíróság beszerezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Választási Irodától a Szakoly községben 2010. október 3. napján megtartott polgármester és helyi képviselőválasztás eredményét megállapító jegyzőkönyvet, melyből – ha nem is a kérelmező által közölt időpont tárgyában – megállapítható, hogy 2010. október 4-én 0 óra 43:35 perc és 0 óra 43:57 perc között nyert a szavazóköri eredmény rögzítést, míg az összesítő jegyzőkönyv 2010. október 4-én 0 óra 47:26 perckor jelent meg a rendszerben.

Ezen, a jegyzőkönyvvel, mint közokirattal igazolt de a választás központi informatikai rendszerén keresztül is ellenőrzött ténnyel szemben az a kérelmezői hivatkozás, hogy a választás ekkor fejeződött be még az általa megjelölt bizonyítékok tükrében sem állapítható meg egyértelműen, ismerve a választási szervek eredmény-megállapítással kapcsolatos jegyzőkönyv-készítés rendjét a Ve. 74-75. § keretei között, de ennek a megyei bíróság álláspontja szerint nincs ügydöntő jelentőssége.

 A HVB eredményt megállapító döntése elleni fellebbezés, illetőleg felülvizsgálati kérelem ugyanis az ügyben nem az eredmény számszaki adatait kifogásolta, nem a Ve.73.§ (4) bekezdés a-b/pontjaiban írtakra hivatkozással terjesztette elő, hanem a Ve. 41.§-ban írt kampánycsend-sértést, illetve a Ve. 3. §-ban írt választási alapelvek megsértését jelölte meg a Ve. X. fejezetében szabályozott jogorvoslati kérelem indokaként, amely azonban – mint ahogyan azt a megyei bíróság fentebb már kifejtette –a kérelmező hivatkozása szerint is kizárólag a választás napján történt eseményekben valósult meg. Ehhez képest pedig a kérelmező fellebbezése – ahogyan azt a TVB egyebekben helyesen megállapította – elkésett.

Mindezekre figyelemmel a megyei bíróság a TVB felülvizsgálati kérelemmel érintett mindhárom határozatát a fentebb írt indokolásbeli pontosítással és kiemeléssel a Ve. 84. § (7) bekezdés a) pontja alapján helybenhagyta.

A további jogorvoslat kizártságára vonatkozó tájékoztatás a Ve. 84. § (10) bekezdésén alapul.

Nyíregyháza, 2010. október 12.

Dr. Ungvári István s.k. a tanács elnöke
Krajcsovics Józsefné dr. Illés Ibolya s.k. megyei bíró
Dr. Herczku Zsolt s.k. megyei bíró

Megosztás